Zac Counters

Zac, the Secret Weapon

Top Lane (100%)

Best Picks Against Zac

 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
click the icons to view details

Most Popular Zac Matchups

 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
click the icons to view details

Worst Picks Against Zac

 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
 countering Zac
click the icons to view details